Schrack Technik spol. s r.o.

Všeobecné podmínky používání

VŠEOBECNÉ PODMÍNKY POUŽÍVÁNÍ SCHRACK TECHNIK GMBH PRO UŽIVATELE

Poslední aktualizace: 17. května 2021

1. Všeobecné podmínky a platnost podmínek používání
1.1 Schrack Technik GmbH, Seybelgasse 13, A-1230 Vídeň, Rakousko (dále jen: "Schrack") poskytuje různé aplikace a nástroje (společně dále jen: "Tools").
1.2 Kdykoli se v těchto podmínkách používání hovoří o "my", "nás" nebo "naše", jedná se o Schrack.
1.3 Používání námi nabízených Tools je povoleno výhradně na základě těchto podmínek.
1.4 Tools mohou být používány pouze pro obchodní nebo vzdělávací účely (škola, studium, odborné vzdělávání atd.) a pouze osobami, které dosáhly věku 14 let. Svou registrací potvrzujete, že se jedná o používání k uvedeným účelům a že jste dosáhli věku 14 let.
1.5 Tyto podmínky používání upravují vztah mezi Vámi jako uživatelem a společností Schrack jako vývojářem a/nebo provozovatelem Tools. Podmínky používání jsou smlouvou mezi Vámi a společností Schrack. Pokud s těmito Podmínkami používání nesouhlasíte, nejste oprávněni k přístupu k našim Tools ani k jejich používání. Používáním našich Tools berete na vědomí a plně akceptujete všechna ustanovení těchto Podmínek používání
1.6 Ustanovení ve smluvních formulářích a v jiných Vašich obchodních podmínkách jsou s ohledem na používání Tools neplatná v celém rozsahu, bez ohledu na to, zda, kdy a v jaké formě jsme na ně byli upozorněni. Odchylná ujednání k jednotlivým ustanovením těchto Podmínek používání jsou účinná pouze pro daný případ a ke své platnosti vyžadují naše předchozí písemné potvrzení. Mlčení z naší strany se v žádném případě nepovažuje za souhlas.

2 Použití a registrace
2.1 Chcete-li používat Tools, musíte se zaregistrovat. Registrace je jednorázová a umožňuje přístup ke všem Tools. Vyhrazujeme si však právo zavést v budoucnu pro jednotlivé Tools samostatnou registraci, případně za samostatných podmínek změnit typ registrace a vyžadovat jiné nebo dodatečné informace.
- 2 -
2.2 Jste zodpovědní za to, že Vámi poskytnuté registrační údaje jsou přesné a úplné a že uchováváte přístupové údaje v tajnosti a bezpečí. Odpovídáte za všechny činnosti, které se odehrávají v rámci vašeho účtu, včetně činností třetích stran, kterým jste poskytli údaje o svém účtu nebo které k němu získaly přístup v důsledku vašeho jednání přinejmenším z nedbalosti.

3 Přístup k Tools
3.1 Abyste mohli používat naše Tools, musíte splňovat minimální technické požadavky. Tyto podmínky se budou čas od času měnit. Nejsme povinni podporovat žádný konkrétní stav techniky. Přístup k našim Online Tools je v současné době možný pouze s aktivním a dostatečně rychlým internetovým připojením. Náklady na toto internetové připojení jsou účtovány externím poskytovatelem, na což my nemáme žádný vliv. Upozorňujeme, že načítání obsahu může vést ke značnému objemu dat. Ujistěte se, že jste přijali vhodná opatření k omezení nákladů, které vám v této souvislosti vzniknou, a to jak doma, tak především v zahraničí.
3.2 Vzhledem k povaze internetu nemůžeme zaručit nepřetržitou a nepřerušovanou dostupnost a přístupnost Tools. Můžeme omezit dostupnost Tools nebo určitých oblastí či funkcí Tools, pokud je to vhodné s ohledem na kapacitní omezení, bezpečnost nebo integritu našich serverů nebo za účelem provedení údržby k zajištění řádného nebo lepšího fungování Tools. Vyhrazujeme si právo zlepšovat, vyvíjet a měnit Tools a čas od času zavádět nové služby.

4 Duševní vlastnictví
4.1 Samotné Tools a jejich struktura jsou chráněny autorským právem, ochranou databáze a vedlejšími autorskými právy. Vyhrazujeme si k nim veškerá práva.
4.2 Vyhrazujeme si veškerá práva, zejména autorská práva a práva na užívání námi vytvořeného obsahu, zejména textů, log, grafiky, fotografií a rozvržení.
4.3 Námi vytvořený obsah smí být používán pouze pro aplikace určené v příslušném Tool. Jakékoli jiné použití - pokud s námi není písemně dohodnuto jinak - není přípustné.

5 Práva změnit a deaktivovat Tools
5.1 Jsme oprávněni kdykoli podle vlastního uvážení a bez stanovené doby realizace implementovat nové prvky jako součást a/nebo doplněk Tools, jakož i zásadně změnit
- 3 -
typ použitelnosti. Můžeme také odstranit prvky nebo zcela vypnout Tools a přerušit poskytování našich služeb.

6 Uzavření uživatelského účtu
Přístup k Vašemu účtu můžeme pozastavit bez předchozího upozornění, pokud máme důvodné podezření, že Vy nebo jakákoli třetí strana, která používá údaje o Vašem účtu, porušujete tyto Podmínky používání nebo jakékoli platné právní předpisy týkající se používání Tools, nebo pokud to vyžadují technické okolnosti nebo bezpečnostní problémy. Budeme vás informovat, pokud budeme mít důvodné podezření na porušení těchto Podmínek používání nebo platných právních předpisů, a poskytneme Vám možnost takové porušení odůvodnit a objasnit. Pokud se podezření nepodaří odstranit, jsme oprávněni Váš účet neodvolatelně zrušit, pokud to vzhledem k závažnosti porušení považujeme za vhodné. Poté ztratíte přístup ke všem Tools.

7 Změny podmínek používání
Vzhledem ke změnám v našich Tools a platných zákonech nebo z jiných provozních důvodů bude vždy nutné tyto podmínky používání změnit. Pokud tyto podmínky aktualizujeme, můžete je přijmout nebo přestat naše Tools používat. Vaše další používání Tools po nabytí účinnosti aktualizace bude znamenat Váš souhlas s novými podmínkami a váš souhlas s tím, že se jimi budete řídit.

8 Záruka a odpovědnost
8.1 Dokud vám Tools poskytujeme bezplatně, vylučujeme na Tools jakoukoli záruku.
8.2 Tools slouží jako pomůcka pro předběžný výběr produktů z našich komponent na podporu plánování projektů všeho druhu.
8.3 Výslovně upozorňujeme, že uživatelé musí sami ověřit a případně upravit konfiguraci navrženou Tools s ohledem na své vlastní požadavky. Nepřebíráme žádnou odpovědnost za přesnost a úplnost.
8.4 V případě újmy na zdraví neseme odpovědnost v souladu se zákonnými ustanoveními. Jinak je naše odpovědnost omezena na úmysl a hrubou nedbalost; za škody způsobené pouze z lehké nedbalosti neodpovídáme. Za nepřímé škody a ušlý zisk odpovídáme pouze v případě úmyslu.
- 4 -
8.5 Nejsme odpovědní za nezákonné zásahy třetích stran (např. viry, hackeři), pokud jsme neporušili své povinnosti náležité péče.
8.6 Nezaručujeme nepřetržitou a/nebo stálou dostupnost Nástrojů.
8.7 Nepřebíráme žádnou odpovědnost za škody v souvislosti s problémy s přenosem, poruchami komunikačních linek, problémy nebo technickými poruchami mobilního internetu, telefonních sítí nebo linek, online systémů, serverů nebo poskytovatelů, počítačového vybavení, softwaru a za poruchy e-mailové služby, pokud nebyly způsobeny alespoň hrubou nedbalostí z naší strany.

9 Odškodnění
Souhlasíte s tím, že nás, naše dceřiné společnosti, přidružené společnosti, vedoucí pracovníky, zaměstnance, inzerenty a partnery odškodníte a zbavíte odpovědnosti za veškeré nároky, včetně nároků třetích stran, jako jsou mimo jiné přímé a nepřímé škody a výdaje (včetně přiměřených a vhodných poplatků za prověřování, vymáhání a právní zastoupení), které vzniknou v důsledku porušení těchto Podmínek používání nebo jiných platných předpisů, např. platných zákonů. To platí i pro nároky třetích stran.

10 Komunikace
Veškerou korespondenci můžeme zasílat na e-mailovou adresu, kterou jste naposledy uvedli při registraci nebo při aktualizaci informací o Vašem účtu. Smluvně relevantní prohlášení z Vaší strany je třeba zasílat na e-mailovou adresu uvedenou v kontaktních údajích naší společnosti.

11 Ochrana údajů
11.1 V průběhu používání Tools shromažďujeme určité údaje, částečně automaticky, které jsou nezbytné pro používání Tools. Patří mezi ně:
• Kmenové údaje (např. PSČ, stat, pohlaví, věk, e-mailová adresa)
• Technické údaje (např. hardware, poskytovatel internetu, použitý prohlížeč)
• Uživatelsky-specifické údaje (např. vyhodnocení používání jednotlivých funkcí a Tools, záznam o činnosti)
- 5 -
11.2 Zpracováváme tyto údaje za účelem
• Poskytnutí Vám Tools a související funkce;
• Zlepšování a rozšiřování funkce a výkonnosti Tools;
• Prevence a/nebo eliminace zneužití a poruch; a
• Informování Vás o Tools a o našich výrobcích/službách.
11.3 Další informace o údajích zpracovávaných při používání Tools, odpovídající právní základ a další informace naleznete v našem <Oznámení o zpracování osobních údajů >.

12 Závěrečná ustanovení
12.1 Tyto Podmínky používání a obchodní vztah mezi vámi a námi, včetně jakýchkoli otázek týkajících se platného vzniku smluvního vztahu a včetně případných sporů, se řídí právem Rakouské republiky s vyloučením mezinárodního práva soukromého a kolizních norem. Pokud jste spotřebitelem ve smyslu zákona o ochraně spotřebitele (Konsumentenschutzgesetz, KSchG, Spolková sbírka zákonů č. 140/1979) a používáte tyto Tools pro čistě soukromé účely, nemá tato volba práva za následek, že byste byli zbaveni ochrany, kterou Vám poskytují ta ustanovení, od nichž se nelze smluvně odchýlit podle práva státu, v němž máte obvyklé bydliště (zásada příznivosti).
12.2 Jste-li podnikatel, je výlučně příslušný soud pro obchodní věci v našem sídle. Jste-li spotřebitelem ve smyslu zákona o ochraně spotřebitele, je místně příslušný soud, který je stanoven zákonem.
12.3 Pokud některé ustanovení těchto podmínek používání je nebo se stane neplatným, platnost ostatních ustanovení tím není dotčena.

12.4 Pro spotřebitele: Pokud máte bydliště v EU, máte přístup k platformě Evropské komise pro online řešení sporů (ODR) zde: ec.europa.eu/consumers/odr. My se však online řešení sporů neúčastníme.