Schrack Technik spol. s r.o.
 • Systémy nouzového osvětlení

Systémy nouzového osvětlení

Systémy svítidel pro únikové východy

Nouzové osvětlení tvoří klíčovou část osvětlovací soustavy, která je zodpovědná za umožnění bezpečné evakuace osob z ohrožených budov nebo jejich částí. Pro ohrožení života, zdraví osob a majetku v objektech pro shromažďování a ve výškových budovách je nejnebezpečnější vznik požáru a nedokonalé zabezpečení evakuace osob z ohrožených částí objektů, v nichž došlo k nebezpečné situaci. Z toho vyplývá jasný požadavek na maximální spolehlivost zařízení použitých pro účely bezpečného opuštění postižených prostor.

 

 

 

Jeden ze základních dokumentů v oblasti stavebnictví – vyhláška č. 137 / 1998 – nařizuje v § 21 splnění požadavku:

 • „Všechna elektrická zařízení, jejichž chod je při požáru nezbytný k ochraně osob a majetku musí mít při požáru zajištěnou dodávku elektrické energie alespoň po předpokládanou dobuužití těchto zařízení, a to ze dvou na sobě nezávislých zdrojů.“

K problematice nouzového osvětlení je pak v § 51 této vyhlášky uvedeno:

 • „Shromažďovací prostory včetně únikových cest musí být vybaveny nouzovým osvětlením směry úniku musí být zřetelně označeny všude tam, kde východy na volné prostranství nejsou přímo viditelné.“

Účel

Nouzové osvětlení slouží v případech nouze, kdy selže normální osvětlení. Při těchto mimořádných událostech je vždy hlavním požadavkem ochrana lidí a jejich bezpečná evakuace z prostorů, které se dočasně nebo trvale staly nebezpečnými.

 

Nouzové osvětlení se (dle ČSN EN 1838) dělí podle účelu na náhradní osvětlení a nouzové únikové osvětlení. Jemnější kategorizace specifikuje nouzové osvětlení únikových cest, protipanické osvětlení a nouzové osvětlení prostorů s velkým rizikem.

Nouzové únikové osvětlení – Jeho účelem je zabezpečení včasného, automatického a po požadovanou dobu funkčního osvětlení na místech k tomu určených. Nouzové únikové osvětlení musí splnit tyto podmínky:

 • zajistit osvětlení označených únikových cest
 • zabezpečit toto osvětlení po celé délce definované únikové cesty (opuštění únikové cesty východem)
 • zajistit osvětlení požárních hlásičů, hydrantů atd. a umožnit manipulaci s nimi
 • jeho intenzita musí být dostatečná pro vykonání všech bezpečnostních činností na únikové cestě

Nouzové osvětlení prostorů s velkým rizikem – Poskytuje osvětlení potřebné pro bezpečnost osob zúčastněných v potenciálně nebezpečných procesech nebo situacích a dovoluje řádně ukončit práci bez nebezpečí hrozícího operátorovi a ostatním osobám přítomných v budově a jejím příslušenství. Jedná se o osvětlení s vyššími požadavky na osvětlenost a rychlost startu nouzového režimu. Zde je důležité zvolit vhodný systém NO s ohledem na danou instalaci, velikost prostoru a další parametry.  Pro stanovení minimální hodnoty osvětlenosti jsou brány v úvahu světelné požadavky na předpokládanou činnost. Hranice minimální osvětlenosti je stanovena na 15 lx:

Náhradní osvětlení – není bezprostředně určeno pro nouzové únikové osvětlení.

Svítidla s vlastním akumulátorem

Technicky nejjednodušším prostředkem je použití svítidel, kde je náhradní zdroj energie pro případ výpadku umístěn přímo ve svítidle. Předřadná část pak zajišťuje nejen napájení světelného zdroje ale i nepřetržité dobíjení akumulátoru tak, aby byla vždy zajištěna funkce nouzového svícení.

 • Nouzová svítidla Schrack Technik jsou vhodná pro zajištění pohotovostního i trvalého nouzového svícení již v základním provedení.

Centrální bateriové systémy

Technicky vyspělé systémy pro zálohování nouzových svítidel, kde je náhradní zdroj energie pro případ výpadku umístěn v jednom místě. Charakteristickým rysem je možnost dohledávání připojených svítidel přímo po napájecím vedení bez nutnosti instalovat zvláštní datovou kabeláž.

Řídící část pak zajišťuje všechny důležité operace automaticky a nestandardní stavy indikuje na určeném místě. Případné změny režimu svícení jednotlivých bodů jsou možné bez zásahu do instalace. Možnosti vzdálené správy a vizualizace jsou u systému Schrack MultiControl SAMOZŘEJMOSTÍ.

 • Centrální bateriové systémy Schrack Technik  jsou vybaveny automatickým zkušebním zařízením (ATS) v souladu s
  ČSN EN 62 034, umožňují zaznamenávat stavy systému, sledovat připojená svítidla a vést elektronickou provozní knihu.