Schrack Technik spol. s r.o.

Nová Zelená úsporám

Je dotace vhodná i pro mne?

Prvním krokem před podáním žádosti o dotace je rozhodnutí, zda bude pro mne výhodné dotaci využít. S každou dotací je spojena povinnost přizpůsobit svůj projekt i podmínkám příslušného dotačního programu. Cílem programu Nová zelená úsporám je především motivovat k energetickým úsporám, ale také například k šetrnému hospodaření s vodou. S vyšší finanční podporou lze počítat, pokud bude navrhovaný rozsah opatření větší nebo bude spojeno více opatření do jedné žádosti, tedy projekt bude řešit nejen zateplení domu, ale také například využití obnovitelných zdrojů nebo hospodaření s vodou. Naopak při malém rozsahu opatření, např. pouze při výměně oken nebo zateplení menší části domu nedostatečnou tloušťkou izolace, s největší pravděpodobností podmínky pro poskytnutí podpory nesplníte. Nutné je také počítat s finanční spoluúčastí. Na začátku platíte vše sami a peníze vám přijdou na účet až poté, co stavbu či rekonstrukci ukončíte a podpořená opatření řádně doložíte. V některých případech pak může být vhodné rozdělit svůj záměr na etapy a ty realizovat postupně.

Najděte si projektanta a energetického specialistu

Než se pustíte do samotných prací, doporučujeme zjistit si podmínky, za kterých je lze dotovaná opatření realizovat. Najdete je pro všechna podporovaná opatření v aktuálních Závazných pokynech pro žadatele a příjemce – RODINNÉ DOMY a v Závazných pokynech pro žadatele a příjemce – BYTOVÉ DOMY. Některé záměry mohou podléhat schválení stavebním nebo jiným úřadem, souhlasu sousedů apod. Poradit by vám měl projektant a zejména příslušný stavební úřad. Vyhnete se tak případným pozdějším nedorozuměním. Splnění podmínek dotace bude nutné doložit odborným posudkem zpracovaným oprávněnou osobou. Odborný posudek se zpravidla skládá ze dvou částí – projektové dokumentace a energetického hodnocení budovy. Ty mohou vypracovat pouze osoby s příslušnou autorizací či oprávněním. Uvedené platí zejména v případě žádostí na zateplení nebo novostavbu domu. V nejjednodušších případech, jako je např. výměna kotle nebo instalace některých dalších obnovitelných zdrojů energie (OZE), je požadovaná dokumentace k žádosti minimální a vypracovat ji může i odborná firma oprávněná současně k instalaci vybraného typu zdroje. Podrobněji jsou požadavky uvedeny v Závazných pokynech pro žadatele a příjemce podpory.

Připravte si dokumenty k podání žádosti

Dříve než se pustíte do vyplňování žádosti o podporu, připravte si všechny potřebné povinné přílohy. Budete potřebovat zejména:

 • Odborný posudek, požadovaný rozsah obou částí posudku je uveden v kapitole 7 Závazných pokynů. Pokud je povinnou součástí posudku Průkaz energetické náročnosti budovy (PENB), jedná se o oblasti podpory A a B, a žádost budete podávat sami, budete potřebovat i číslo energetického specialisty a čísla pro vložení do žádosti o dotaci ze systému ENEX, které vám poskytne energetický specialista.
 • Některé další dokumenty uvedené v kapitole 5 Závazných pokynů, relevantní pro vaši žádost.
 • Veškeré dokumenty musí být předány výhradně digitálně, prostřednictvím informačního systému pro administraci žádostí – AIS SFŽP ČR. Dokumenty, které máte pouze v papírové podobě, převeďte do digitální (naskenujte). Doporučujeme přednostně využít formátu pdf. Použití elektronických podpisů není požadováno, ani jiné způsoby ověření digitalizovaných dokumentů. Papírové originály dokumentů však pečlivě uschovejte pro možnost případné pozdější kontroly.

Elektronická identita občana

Podávání žádostí i všech souvisejících dokumentů v programu Nová zelená úsporám probíhá online přes systém AIS SFŽP ČR. Pro založení účtu uživatele v AIS SFŽP ČR je nutné ověřit uživatele prostřednictvím tzv. elektronické identifikace – identity občana. Identitu občana získáte na Portálu národního bodu pro identifikaci a autentizaci. Pokud ji ještě nemáte zřízenou, je potřeba si ho nejprve zřídit na portálu identitaobcana.cz.

Vyplňte elektronickou žádost o dotaci

Přes ikonku Podat žádost na webových stránkách programu se dostanete do informačního systému. Po registraci se můžete pustit do vyplňování formuláře žádosti o podporu. Případně můžete prostřednictvím tohoto systému pověřit podáním žádosti a další administrací jinou osobu

Žádost musí zkontrolovat

Po doručení všech podkladů prověří pracovníci Státního fondu životního prostředí ČR jejich formální správnost. Pokud jsou formálně v pořádku, ověří, zda jsou u projektu splněny všechny technické požadavky. V případě nedostatků obdržíte na e-mail uvedený ve své žádosti Výzvu k odstranění nedostatků s případnou stanovenou lhůtou pro doložení. Pokud tuto lhůtu nebudete moci dodržet, můžete požádat o její prodloužení.

Vyčkejte na akceptační dopis

Je-li vaše žádost formálně i věcně pořádku, obdržíte do své e-mailové schránky akceptační dopis. Od této chvíle vám běží lhůta 24 až 36 měsíců dle typu opatření, kterou máte na provedení podpořených opatření a jejich doložení Fondu. S pracemi však můžete začít již před podáním žádosti, v průběhu jejího hodnocení nebo až po doručení akceptačního dopisu.

Doložte fondu provedené práce

Jsou-li všechny práce dokončeny a v pořádku, doložte nám realizaci. Doložení realizace opět provedete sami nebo vámi zmocněná osoba v informačním systému AIS SFŽP ČR, a to vyplněním příslušných částí v systému a nahráním digitalizovaných dokladů o realizaci. Obdobně jako při podání žádosti je dokumenty možno předávat výhradně digitálně. Poté v rámci závěrečného vyhodnocení zkontrolujeme doložení realizace. V případě nedostatků opět obdržíte na e-mail uvedený ve své žádosti Výzvu k odstranění nedostatků s případnou stanovenou lhůtou pro doložení. Pokud tuto lhůtu nebudete moci dodržet, můžete požádat o její prodloužení.

Vyčkejte na výplatu dotace

Čerpání prostředků podpory bude provedeno po vydání kladného rozhodnutí ministryně životního prostředí. Podpora je poskytována ex post, a to bezhotovostním převodem finančních prostředků v Kč na dotační bankovní účet žadatele uvedený v AIS SFŽP ČR. Výše podpory může být upravena na základě doložených podkladů a případného omezení veřejné podpory. Detailní podmínky programu naleznete v aktuálních Závazných pokynech pro žadatele – RODINNÉ DOMY a v Závazných pokynech pro žadatele – BYTOVÉ DOMY.

Fotovoltaické systémy

Dotace na domácí solární fotovoltaickou elektrárnu propojenou s distribuční soustavou. Vyrobená elektrická energie se přednostně využívá v domě.

Kdo může žádat?

 • Vlastníci stávajících dokončených rodinných domů

Kolik získáte?

 • Základní instalace o výkonu 2 kWp se standardním měničem – 40 000 Kč
 • Základní instalace o výkonu 2 kWp s hybridním měničem – 60 000 Kč
 • Základní instalace o výkonu 2 kWp s efektivním využitím tepelného čerpadla – 100 000 Kč
 • Za každý další 1 kWp instalovaného výkonu – 10 000 Kč
 • Za 1 kWh el. akumulačního systému – 10 000 Kč

Jak požádat o dotaci?

 • Výhradně přes internet přes systém AIS SFŽP ČR pomocí tlačítka PODAT ŽÁDOST
 • Žádat můžete před zahájením, v průběhu nebo po dokončení prací

Za jakých podmínek získáte dotaci?

Dobíjecí stanice

Podpora se poskytuje na pořízení a instalaci dobíjecí stanice pro osobní elektromobil a dalších zařízení nezbytných pro její provoz.

Kdo může žádat?

 • Podporovány jsou pouze dobíjecí stanice, které mají funkci řízení odběru elektřiny při dobíjení elektromobilu z elektrorozvodné sítě dle sjednaného maximálního příkonu
 • Dobíjecí stanice a příslušné parkovací místo musí být umístěno na pozemku, který přísluší k podporované stavbě domu a je ve vlastnictví žadatele, popř. uvnitř tohoto domu
 • Podporované dobíjecí stanice nejsou určeny pro veřejnost a komerční provoz

Kolik získáte?

 • Výše podpory je 30 000 Kč na jeden dobíjecí bod
 • Lze podpořit maximálně 2 dobíjecí body na jeden rodinný dům

Jak požádat o dotaci?

 • Výhradně přes internet přes systém AIS SFŽP ČR pomocí tlačítka PODAT ŽÁDOST
 • Žádat můžete před zahájením, v průběhu nebo po dokončení prací

Za jakých podmínek získáte dotaci?