Schrack Technik spol. s r.o.

Rozváděče nízkého napětí podle ČSN EN 61439

Normy EN 61439 a EN 62208

 

Co nového o rozváděčích nízkého napětí přináší ČSN EN 61439?

EN 61439 není zcela nic nového, mnohé základy již byly obsaženy v normě EN 60439. Ukazuje však názorně mnohé povinnosti a odpovědnosti výrobců rozváděčů.

Přístrojové normy testují jednotlivé výrobky ve volném prostředí s dlouhými přívodními vodiči! Podle nové normy jsou testovány ve spojitosti se všemi vnitřními elektrickými a mechanickými spojeními s konstrukcí skříně rozváděče. 

Všechny změny a hodnoty, včetně pravidel platných pro všechny hodnoty proudu, a to od malých rozvodnic až do rozváděčů nízkého napětí, jsou nově uvedeny v části 2: Rozvod energie.

Pokud hovoříme o rozváděčích, musíme se ptát, zda je možno a za jakých podmínek osadit prázdné skříně, odpovídající EN 62208, spínacími přístroji a vytvořit tak kombinací nízkonapěťových přístrojů a skříně, rozváděč nízkého napětí. Ještě než se pustíme do detailů, musíme si uvědomit nové pojmy zavedené EN 61439, kdy se rozlišuje: původní výrobce, výrobce rozváděče a uživatel.

K čemu je nová norma pro rozváděče ČSN EN 61439 nezbytná?

Nové normy řady EN 61439 mají logičtější strukturu v porovnání se „starou“ EN 60439, jsou srozumitelnější z pohledu uživatele. Mají jednu všeobecnou část pro „všechny“ rozváděče a samostatné části pro jednotlivé typy rozváděčů. Již nejsou žádné „Typově zkoušené rozváděče“ ani „Částečně typově zkoušené rozváděče“. Jednoznačně je stanoveno, kdo je za co zodpovědný, došlo k oddělení pravidel pro prázdné skříně – normou EN 62208, a stanovení základních hodnot rozváděčů s ohledem na jejich jištění a rozdělení do výkonových řad, které jsou obsaženy v jednotlivých podčástech normy ČSN EN 61439.

EN 61439-1, EN 61439-2, EN 61439-3

Normy ČSN EN 31439-1 a ČSN EN 61439-2 jsou závazné od září 2014. Od března je závazná ČSN EN 61439-3. Další části budou následovat. Výrobce rozváděčů toto pravidlo zavazuje a bez dodržování těchto pravidel by se na trhu neměly objevovat rozváděče, které výše uvedeným normám neodpovídají! Provedení rozváděčů je také závislé na jejich způsobu montáže, pevné či výsuvné provedení (formy 1,2,3,4!), například: jiné bude pro nemocnice, továrny, výpočetní střediska, kde je kladen jiný důraz na bezporuchovost a kde je kladen vysoký důraz na přísun elektrické energie blížící se 100%.

Nové rozvaděčové normy ČSN EN 61439

Oteplení rozváděčů

 • Všeobecně platí: pro rozváděče s InA 1600A musí být oteplení ověřeno zkoušením ve zkušebně.
 • Ztrátové teplo může být  vypočteno pro rozváděče do InA 1600A (včetně) výpočtem dle IEC 890 a případně odvozeno od odzkoušeného vzorku.

Ověření oteplení rozváděče výpočtem

Nutné podmínky pro možnost výpočtu:

 • Známé ztráty přístrojů a jejich rovnoměrné rozložení ve skříni.
 • Jmenovité hodnoty elektrického proudu obvodu na maximální hodnotě 80%  jmenovitého zatížení přístrojů.
 • U přirozené ventilace podmínka 1,1 násobku velikosti otvorů v horní části rozvaděče.
 • Ne více než 3 vodorovné přepážky ve skříni se snížením průchodnosti o 50%.
 • Vodiče pro proud vyšší než 200A musí být umístěny tak, aby byla jejich hystereze minimální a vznikaly co nejmenší vířivé proudy.

Výpočet oteplení zvládnete pomocí našeho softwaru Schrack Design!

Stáhnout Schrack Design ZDE!

 

Hlavní výhody a přednosti:

 1. Návrh podle normy IEC 890+A1: Výpočtem tepelných ztrát v souladu s výše uvedenou normou se zajistí bezpečná funkce rozváděče.
 2. Kompletní průvodní dokumentace: Všechny požadované informace o výrobcích včetně všech ověřovacích certifikátů lze vytisknout společně s kompletní dokumentací rozváděče.
 3. Provázanost s eshopem: Schrack Design umožňuje získat kompletní technické parametry a informace o výrobcích Schrack Technik včetně objednání jednotlivých komponent.

Schrack Design si můžete zdarma stáhnout z našich webových stránek. Jedinou podmínkou je aktivní registrace v eshopu Schrack Technik. Po úspěšné instalaci dojde k automatické aktualizaci produktové databáze včetně jednotlivých parametrů. Poté je program připraven k vytvoření nového projektu rozváděče.

Více o softwaru Schrack Design naleznete

ZDE!

Ověření oteplení odvozením

Následující kritéria musí být splněna, aby bylo možno provést ověření oteplení odvozením:

 • Provedení a funkčnost musí být stejné jako u přezkoušeného vzorku
 • Celkové rozměry musí být stejné nebo menší
 • Vnitřní dělení a ztrátové výkony polí nesmí být vyšší nežli u zkoušeného vzorku
 • Počet  proudových obvodů musí být stejný nebo menší než u zkoušeného vzorku
 • Při výměně některého z přístrojů musí být použit přístroj podobný nebo s nižšími ztrátami, rozměry apod.

Ověření oteplení zkouškou

Teplota okolního vzduchu nepřesahuje 40°C a její průměrná hodnota během 24 hodin nepřesahuje 35°C:

 • Pro holé měděné přípojnice a vodiče: +105 K
 • Přístupné vnější skříně a kryty:
  +30 K (kovové povrchy) und +40 K (izolační povrchy)
 • Ruční ovládací prostředky +15 K (z kovu) a +25 K (z izolačního materiálu)
 • Svorky pro vnější izolované vodiče: +70 K

Ověření odolnosti proti zkratu

Zkouška

Všeobecně:

 • Zkrat, který je menší, než stanovená jmenovitá hodnota rozváděče, nebo je rovný těmto hodnotám, nesmí trvale zmenšit vzdušné vzdálenosti nebo povrchové cesty mezi přípojnicemi a/nebo spoji pod hodnoty specifikované pro rozváděč.
 • Deformace v důsledku zkratu nesmí trvale zmenšit vzdušné nebo povrchové cesty pod hodnoty udané normou.

Srovnáním

Podmínky:

 • Všechny požadavky Tabulky č.13 musí být zodpovězeny „ANO“.

Ověření není potřeba v případě, že:

 • Icw nebo Icc je max. 10 kAeff
 • Jestliže je zařazen prvek, který snižuje Id pod 17kA

Výpočet

Ověření:

 • Srovnání s ověřeným provedením svěrnic a odvozených výpočtem dle EN 60865-1.
 • Vypočtené hodnoty nesmí být vyšší nežli ověřené hodnoty (platí pro tepelné i mechanické namáhání).

Schrack nepřebírá žádnou odpovědnost z důvodu správnosti a/nebo úplnnosti!

Bibliografie: ČSN: IEC/EN 61439 rozváděče nízkého napětí v kombinaci s ČSN/IEC/EN 62208 prázdné skříně pro rozváděče nízkého napětí.

Schrack Design 5
Schrack Design

Softwarový nástroj, který Vám pomůže snadno a spolehlivě navrhnout elektrické rozváděče nízkého napětí. Zdarma ke stažení.

Skříně pro průmyslové aplikace
Skříně pro průmyslové aplikace

Skříně pro průmyslové aplikace Schrack Technik. Skříně pro rozváděče, rozvodnice, IT rozváděče.

Ověřený návrh rozváděčů Modul 2000TT
Modul 2000TT

Moderní řada rozváděčů ověřená dle IEC/EN 61439 pro rozsah proudů 630–1600A. Čtěte více.